2019-07-13

مستربچ آبی 3402

  نام محصول: مستربچ آبی 3402 گرید: 3402 عنوان انگلیسی: Blue Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 4D

نام محصول: مستربچ قرمز 4D گرید: 4D عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 2Z

نام محصول: مستربچ قرمز 2Z گرید: 2Z عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 2X

نام محصول: مستربچ قرمز 2X گرید: 2X عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 7-30

نام محصول: مستربچ قرمز 7-30 گرید: 30-7 عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 5-30

نام محصول: مستربچ قرمز 5-30 گرید: 30-5 عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 4-30

  نام محصول: مستربچ قرمز 4-30 گرید: 30-4 عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ قرمز 2-30

  نام محصول: مستربچ قرمز 2-30 گرید: 30-2 عنوان انگلیسی: Red Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ صورتی 1621

  نام محصول: مستربچ صورتی 1621 گرید: 1621 عنوان انگلیسی: Pink Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ صورتی 1620

  نام محصول: مستربچ صورتی 1620 گرید: 1620 عنوان انگلیسی: Pink Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-12

مستربچ نارنجی 1481

  نام محصول: مستربچ نارنجی 1481 گرید: 1481 عنوان انگلیسی: Orange Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ نارنجی 1477

  نام محصول: مستربچ نارنجی 1477 گرید: 1477 عنوان انگلیسی: Orange Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ نارنجی 1460

  نام محصول: مستربچ نارنجی 1460 گرید: 1460 عنوان انگلیسی: Orange Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ نارنجی 1450

  نام محصول: مستربچ نارنجی 1450 گرید: 1450 عنوان انگلیسی: Orange Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ زرد 1420

  نام محصول: مستربچ زرد 1420 گرید: 1420 عنوان انگلیسی: Yellow Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ زرد 1418

  نام محصول: مستربچ زرد 1418 گرید: 1418 عنوان انگلیسی: Yellow Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ زرد 1416

  نام محصول: مستربچ زرد 1416 گرید: 1416 عنوان انگلیسی: Yellow Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ کرم 302

  نام محصول: مستربچ کرم 302 گرید: 302 عنوان انگلیسی: Cream Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ کرم 301

  نام محصول: مستربچ کرم 301 گرید: 301 عنوان انگلیسی: Cream Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-11

مستربچ سفید 275B

  نام محصول: مستربچ سفید 275B گرید: 275B عنوان انگلیسی: White Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]