2019-07-14

روغن DOP ال جی

  نام محصول: روغن DOP ال جی گرید: – عنوان انگلیسی: Dioctyl Phthalate واحد: کیلوگرم تولید کننده: ال جی، کره نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی […]
2019-07-14

روغن DOP اکیانگ

  نام محصول: روغن DOP اکیانگ گرید: – عنوان انگلیسی: Dioctyl Phthalate واحد: کیلوگرم تولید کننده: اکیانگ، کره نوع بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی توضیحات: دی […]
2019-07-14

روغن کرچک کیسان هند

  نام محصول: روغن کرچک کیسان هند گرید: – عنوان انگلیسی: – واحد: کیلوگرم تولید کننده: کیسان، هند نوع بسته بندی: بشکه 225 کیلوگرمی توضیحات: روغن […]
2019-07-14

مستربچ مشکی 40% 5080

  نام محصول: مستربچ مشکی 40% 5080 گرید: 5080 عنوان انگلیسی: Black Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ […]
2019-07-14

مستربچ مشکی 5060

  نام محصول: مستربچ مشکی 5060 گرید: 5060 عنوان انگلیسی: Black Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ مشکی 5090

  نام محصول: مستربچ مشکی 5090 گرید: 5090 عنوان انگلیسی: Black Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ طوسی 2060

  نام محصول: مستربچ طوسی 2060 گرید: 2060 عنوان انگلیسی: Gray Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ طوسی 2040

  نام محصول: مستربچ طوسی 2040 گرید: 2040 عنوان انگلیسی: Gray Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ بنفش 1238

  نام محصول: مستربچ بنفش 1238 گرید: 1238 عنوان انگلیسی: Perple Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2900

  نام محصول: مستربچ سبز 2900 گرید: 2900 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2700

  نام محصول: مستربچ سبز 2700 گرید: 2700 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2810

  نام محصول: مستربچ سبز 2810 گرید: 2810 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2470

نام محصول: مستربچ سبز 2470 گرید: 2470 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2460

  نام محصول: مستربچ سبز 2460 گرید: 2460 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2435

  نام محصول: مستربچ سبز 2435 گرید: 2435 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سبز 2410

  نام محصول: مستربچ سبز 2410 گرید: 2410 عنوان انگلیسی: Green Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ سورمه ای 7215

  نام محصول: مستربچ سورمه ای 7215 گرید: 7215 عنوان انگلیسی: Dark Blue Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: […]
2019-07-13

مستربچ آبی 3440

  نام محصول: مستربچ آبی 3440 گرید: 3440 عنوان انگلیسی: Blue Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]
2019-07-13

مستربچ آبی 3435

نام محصول: مستربچ آبی 3435 گرید: 3435 عنوان انگلیسی: Blue Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی است […]
2019-07-13

مستربچ آبی 3425

  نام محصول: مستربچ آبی 3425 گرید: 3425 عنوان انگلیسی: Blue Masterbatch واحد: کیلوگرم تولید کننده: سپاهان نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: مستربچ مخلوطی […]